Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.03.28 Autor: Monika Warkusz

Projekt

Projekt "Program wsparcia edukacji włączającej dla szkół podstawowych Gminy Przodkowo"

Wójt Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe w wysokości 900.000,00 zł na realizację projektu pn. „Program wsparcia edukacji włączającej dla Szkół Podstawowych Gminy Przodkowo” w ramach FEPM 2021-2027, Priorytet 05.00, Działanie 05.08 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego
(z wyłączeniem infrastruktury).

Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich szkołach podstawowych zostaną utworzone ogólnodostępne warunki do wspierania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wspierane będą szkoły podstawowe w zakresie edukacji włączającej.
Aby osiągną ten cel zaplanowano 2 działania:
- zostaną usunięte bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością w SP Czeczewo. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu prac remontowych dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- zostaną utworzone w 3 placówkach w SP Pomieczyno, Wilanowo i Czeczewo miejsca wyciszenia i terapii integracji sensorycznej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych oraz wyposażeniu sal w elementy terapeutyczne zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania m.in. huśtawki, materace oraz drabinki.
Zgodnie z potrzebami szkół przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami zgodnie z potrzebami szkół oraz z doradztwa zawodowego czy konsultacje z psychologiem dla rodziców.

Aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie dla wszystkich szkół zostaną zakupione pomoce dydaktyczne odpowiednie do każdego rodzaju zajęć.
 Ponadto aby zajęcia zostały przeprowadzone w sposób fachowy nauczyciele zostaną przeszkoleni na rzecz projektu aby zdobyć umiejętności społeczne wraz
z doradztwem zawodowym oraz otrzymają kompetencje i umiejętności praktyczne
w przeprowadzaniu zajęć.  

           
Ogólna wartość projektu  982.775,18 zł z czego z UE 933.636,42 zł.