Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Geografia

Teren Gminy należy do Pojezierza Kaszubskiego. Hipsometria obszaru wyraźnie wskazuje na występowanie bardzo zróżnicowanych wysokości bezwzględnych, jako wynik akumulacyjnej działalności lodowca. Formę powierzchni stanowi zgrupowanie moren pomieczyńskich występujących w południowo – zachodniej części Gminy. W północnej części Gminy występują pojedyncze pagórki czołowo – morenowe. Innym zespołem form ożywiających ukształtowanie powierzchni są ciągi rynien, z których to największe: zespół rynnowy jeziora Tuchomsko, rynny rzeki Klasztornej Strugi, Trzech Rzek i Czarnej Strugi. Największą powierzchnię Gminy stanowi morena denna, na ogół falista. Innym elementem istotnym w charakterystyce warunków hydrograficznych obszaru są jeziora oraz występujące w dużej ilości „oczka polodowcowe”. Charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność pogody. Pogoda kształtuje się głównie pod wpływem niżów atlantyckich, którym przeciwstawiają się masy powietrza kontynentalnego Europy wschodniej. Klimat terenów nadleśnictwa Kartuzy jest dość surowy, stosunkowo chłodny i wilgotny, o krótkim okresie wegetacyjnym skracanym późnymi przymrozkami wiosennymi i wczesnymi przymrozkami jesiennymi. Średnia roczna temperatura wynosi 6,50 C. Największą powierzchnię Gminy zajmują grunty orne /54%/ oraz użytki rolne /22,5%/. Największa ilość gleb w gruntach ornych należy do klasy V a w użytkach rolnych do klasy IVb. Są to gleby gliniaste, niekorzystne dla produkcji rolnej. Gmina Przodkowo charakteryzuje się bogatą i różnorodną florą i fauną. Najszerzej w gminie , ze względu na kwasowość gleb, rozprzestrzeniły się mchy, porosty, grzyby i glony. Mimo, że obszary bezleśnie w gminie Przodkowo stanowią większość powierzchni, to fauna zachowała charakter właściwy obszarom leśny,. Występują przede wszystkim gatunki środkowo – europejskie: dzik, dzięcioł, rzekotka a także ślimaki. Najpospolitszym gadem jest jaszczurka zwinka. Na wodach najczęściej zauważamy kaczki, łabędzie. Spośród dużych ssaków najliczniejsza jest populacja sarny, a także zając, dzik, królik i lis. W okolicach Smołdzina pojawiają się żurawie.