Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gminne centrum informacyjne

kontakt:

Daria Bielicka
tel.: +48 58 5001619
daria.bielicka@przodkowo.pl

Ewelina Głowienka
tel.: +48 58 5001618
ewelina.glowienka@przodkowo.pl

 Działalność gospodarcza krok po kroku.

Należy udać się do najbliższego Urzędu Gminy lub Miasta w celu pobrania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo wypełnić wniosek poprzez przeglądarkę internetową wpisując adres firma.gov.pl i wypełnić na niej formularz CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników).

Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. Na ten obowiązek posiada się 7 dni od ich zaistnienia.
Uwaga. Jeżeli rejestrując firmę nie posiadamy jeszcze REGON-u i/lub NIP-u, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu.

W przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.

W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności (więcej o PKD na stronie firma.gov.pl). Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD.

Urząd Skarbowy
Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to został on nadany przy realizacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Aby go poznać, najprościej jest wyszukać nasz wpis korzystając z wyszukiwarki przedsiębiorców. Każdy wpis powinien tam pojawić się najpóźniej w 3 dni od podpisania wniosku CEIDG, a najczęściej jest już następnego dnia.

Jeśli zakładamy spółkę, to należy w Urzędzie złożyć druk NIP-2 oraz NIP D.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany Płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za swoich pracowników i siebie samego) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami). Na początku wydaje się to trochę skomplikowane, ale w praktyce wcale tak nie jest.
Jeśli wykonywana działalność jest naszym jedynym źródłem dochodów, to uzupełniamy druk ZUA . Z kolei ZZA składa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej – gdy pensja jest niższa, to pozostajemy przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA.
Druki te można składać w dowolnych oddziałach ZUS. Należy to uczynić po złożeniu wniosku CEIDG, ale nie później niż 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli daty rozpoczęcia działalności, jaką się podało we wniosku CEIDG). Możliwa jest również wysyłka pocztowa, ale wiąże się ona z wiadomym ryzykiem – np. skutecznością Poczty Polskiej ;).
Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze numeru REGON, to po prostu nie podajemy go. Jednak w praktyce zazwyczaj posiadamy już REGON, chociaż jeszcze o tym nie wiemy. Wiele osób irytuje oczekiwanie – najczęściej dwutygodniowe – na list z GUS-u informujący o nadaniu firmie numeru REGON. Tymczasem najczęściej REGON jest już nadany następnego dnia i można go sprawdzić odnajdując swój własny wpis w wyszukiwarce przedsiębiorców (jeśli nie będzie następne dnia, to można próbować w kolejne dni, ale zazwyczaj jest).
Biuro księgowe
W formularzu CEIDG należy wskazać, kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy. Jeśli nie wiemy jeszcze w momencie wypełniania wniosku, z jakim biurem księgowym będziemy współpracować, to wybieramy opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a później nasz wpis aktualizujemy (podając dane biura księgowego).

Pieczątka
Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne, a że jej uzyskanie nie stanowi wielkiego trudu, to należy się o taką pieczęć postarać – to również kwestia psychologii, bo przecież firmowa pieczątka zawsze robi wrażenie i sprawia, że ozdobiony nią dokument wydaje się bardziej oficjalny. Na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe. Można jej używać przy fakturach i na umowach handlowych, lecz również nie trzeba. Najbardziej rygorystyczne pod tym względem okazują się banki. Podobno można się nawet spotkać z odmową założenia konta firmowego, jeśli nie posiada się pieczątki (!).

W skrócie, co umieszcza się na takiej pieczęci:
– pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy)
– adres siedziby
– może być telefon i faks
– REGON
– NIP

Konto bankowe

Nie ma żadnego obowiązku posiadania konta firmowego – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Istnieje jedynie obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę przelewów.
Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

W każdym razie udając się do banku lub wypełniając formularz on-line należy posiadać:
– dowód osobisty
– tzw. oryginał wpisu do ewidencji działalności (w praktyce jest wydruk z systemu CEIDG)
– dokument nadający numer REGON
– ew. umowa spółki
– najlepiej już także posiadać pieczątkę


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przodkowo
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Opłaty
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty.
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. wynoszą:
• 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
• 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
• 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.
Inne informacje
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności, sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
5. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
♦ likwidacji punktu sprzedaży,
♦ upływu terminu ważności zezwolenia,
♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu