Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Udostępnienie aktów normatywnych

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Urząd Gminy Przodkowo udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, do wglądu i pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przodkowo oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy (Gminne Centrum Informacji).

Urząd Gminy prowadzi również w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Gminy Przodkowo. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy (Gminne Centrum Informacji).

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne 
na zasadach określonych w zarządzeniu nr 135/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, za udostępnienie informacji publicznej oraz za wydanie kopii z akt sprawy. 
Dla formatu A4 wynosi – 10 groszy (jednostronnie), dla formatu A3 – 20 groszy (jednostronnie).