Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Numery kont i dane do faktury

Wpłaty z tytułu podatków i opłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Przodkowo, u sołtysa (bieżące zobowiązania z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wodę i ścieki)  oraz na rachunek bankowy.

Rachunek bankowy dla dochodów Gminy:

22 8309 0000 0077 0075 2000 0350

Rachunek bankowy dla opłaty za udostępnienie danych osobowych:

29 8309 0000 0077 0075 2000 0030

Rachunek bankowy dla opłat za odpady komunalne:

36 8309 0000 0077 0075 2000 0680

Rachunek bankowy dla dochodów Przedszkola:

93 8309 0000 0077 0075 2000 0430

Rachunek bankowy dla dochodów Szkoły w Przodkowie:

59 8309 0000 0077 0075 2000 0460

Rachunek bankowy dla dochodów Szkoły w Pomieczynie:

17 8309 0000 0077 0075 2000 0440

Rachunek bankowy dla dochodów Szkoły w Czeczewie:

38 8309 0000 0077 0075 2000 0450

Rachunek bankowy dla dochodów Szkoły w Wilanowie:

04 8309 0000 0077 0075 2000 0480

Rachunek bankowy dla dochodów Szkoły w Szarłacie:

80 8309 0000 0077 0075 2000 0470

 

W celu identyfikacji przelewu prosimy wpisywać:

– dla podatków i opłat określonych w decyzji – nr decyzji, okres którego dotyczy zobowiązanie  oraz dane osoby zobowiązanej

– dla należności za wodę i ścieki – dane osoby na którą jest wystawiona faktura, ewentualnie dodatkowo można podać nr faktury

– dla pozostałych należności okres którego dotyczy zobowiązanie  oraz dane osoby zobowiązanej.