Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.10.18 Autor: Monika Warkusz

Otwarcie ekopracowni w Pomieczynie

Otwarcie ekopracowni w Pomieczynie

Dnia 13 października 2023 r. w naszej gminie otworzyliśmy nową ekopracownię. Dzięki niej, uczniowie   Szkoły  Podstawowej im. ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie będą uczyć się przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Ekopracownia w szkole powstała dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW na kwotę  45.000 zł.
Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski wraz z Krystyną Kąkol – dyrektorem szkoły w obecności nauczycieli, uczniów, rodziców i zaproszonych gości.  Pan  Andrzej Wyrzykowski  życzył nauczycielom oraz uczniom wielu sukcesów oraz realizacji postawionych celów, które przełożą się na świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska przyrodniczego. Rada Rodziców podziękowała pani Monice Hrycyk, która była inicjatorką powstania ekopracowni  za zaangażowanie i trud włożony w to przedsięwzięcie.
Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście wzięli udział w pokazowej lekcji przyrody, którą poprowadzili uczniowie. Podczas zajęć wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – ekopracownia – zielone serce szkoły.

Galeria pracownia Pomieczyno Galeria pracownia Pomieczyno Galeria pracownia Pomieczyno Galeria pracownia Pomieczyno Galeria pracownia Pomieczyno Galeria pracownia Pomieczyno Galeria pracownia Pomieczyno