Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.07.05 Autor: Monika Warkusz

Przyszłość metropolii. Twój głos jest ważny!

Przyszłość metropolii. Twój głos jest ważny!

Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Chcesz mieć wpływ jakie inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców metropolii będą prowadzone w najbliższych latach z wykorzystaniem środków europejskich? Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych. 


Strategia Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot jest wizją, którą będziemy urzeczywistniać, by żyło się nam lepiej i w bardziej komfortowych warunkach.  Dokument określa ramy współpracy oraz obszary działań, które wymagają poprawy i wcielenia w życie, by metropolia stała się lepszym miejscem do życia.

Co zyskają mieszkańcy

Dokument opiera się na czterech celach: klimat i przestrzeń, sprawny transport, wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego oraz efektywna koordynacja współpracy metropolitalnej. Dzięki ich realizacji mieszkańcy zyskają:

  • lepszy transport publiczny - m.in. nowe inwestycje, poprawę dostępności komunikacji oraz koordynację systemu,
  • poprawę dostępu do usług zdrowotnych - nowe placówki ochrony zdrowia,
  • poprawę warunków środowiska naturalnego - m.in. poprzez inwestycje w rozwój zielono-błękitnej infrastruktury oraz działania przeciwpowodziowe, a także system alarmowania i monitorowania zagrożeń pogodowych,
  • wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz migrantów - poprzez bezpośrednie działania w obszarze włączenia społecznego,
  • rozwój nowych miejsc pracy oraz lepsze dostosowanie kompetencji do potrzeb pracodawców - m.in. dzięki przyciąganiu nowych inwestycji i wsparciu branż innowacyjnych, upowszechnienie informacji dot. usług dla biznesu,
  • lepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną oraz lepszą jakość usług publicznych - m.in. poprzez rozwój współpracy, wymianę doświadczeń i wdrażanie najlepszych praktyk w sektorze publicznym.

- Przyjęcie Strategii metropolii jest odpowiedzią na aktualne wyzwania z jakimi się mierzymy. Chcemy wzmocnić rolę metropolitalnych samorządów, które z roku na rok borykają się z coraz większymi trudnościami. Kryzysy demograficzne, klimatyczne i geopolityczne wymagają od nas podjęcia skutecznych działań, by im się przeciwstawić. Dlatego tak ważna jest konstruktywna współpraca samorządów z uczelniami,  środowiskiem gospodarczym czy lokalnymi grupami działania. Dokument pozwoli także na kontynuowanie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które okazały się sukcesem w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. - mówi Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS.
 


Czym jest Strategia

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w sposób kompleksowy określa ramy współpracy wszystkich podmiotów oddziaływujących na jakość życia mieszkańców metropolii. Dokument określa wizję i misję rozwoju metropolii oraz wskazuje cele i działania, które pozwolą na ich realizację. Określone działania mają lepiej wykorzystać ogromny potencjał miast, miasteczek i wsi, tak by zniwelować występujące różnice z krajami Europy zachodniej. Przygotowana Strategia pozwoli samorządom ubiegać się o środki europejskie z perspektywy finansowej 2021-2027.

Celem zapisanych w Strategii działań jest lepsze zintegrowanie powiatów otaczających Trójmiasto: wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, puckiego, lęborskiego, malborskiego i sztumskiego z rdzeniem metropolii, aby wszyscy mieszkańcy zyskali dobry dostęp do usług publicznych oraz możliwości rozwojowych, jakie daje metropolia.

Skuteczność strategicznych działań rozwojowych metropolii zależy od efektywnej koordynacji i współpracy. Tylko w ten sposób możemy: zwiększyć naszą odporność na zmiany klimatu, efektywnie gospodarować przestrzenią, usprawnić transport zbiorowy oraz mobilność aktywną, a także w pełni wykorzystać nasze potencjały gospodarcze i społeczne.

Do kogo jest skierowana

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego OMGGS zachęcać będzie do głębszej współpracy i zaangażowania wszystkich interesariuszy odpowiedzialnych za rozwój metropolii i dobro wspólne jej mieszkańców. Jest skierowana nie tylko do samorządów terytorialnych, ale i do uczelni, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania oraz samorządów gospodarczych.

Jest wiodącym dokumentem zarówno dla całego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, jak i gmin wchodzących w skład mniejszego obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które będą realizować projekty metropolitalne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Oba obszary łączy część diagnostyczna, planistyczna i wdrożeniowa strategii.

Konsultacje. Czekamy na Twój głos

Opinia mieszkańców w pracach nad dokumentem strategicznym jest ważna. To mieszkańcy będą beneficjentem planowanych działań.  Dzięki zebranym opiniom możliwe będzie doprecyzowanie obszarów wymagających zmian. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym dokumentem oraz do wnoszenia uwag. Konsultacje prowadzone będą w okresie 30 czerwca - 6 sierpnia 2023 r. Opinie, uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk

lub pocztą elektroniczną: biuro@metropoliagdansk.pl
z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii OMGGS”.


Zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne (online), które odbędzie się dnia 14 lipca br. o godzinie 10.00. Na spotkanie obowiązkowe jest zgłoszenie poprzez formularz >>>LINK.

 

DO POBRANIA:

>>> Projekt Strategii Ponadlokalnej do 2030 r.
>>> Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej OMGGS
>>> Formularz konsultacyjny

 

Opracowanie Strategii zostało sfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 


Materiał nadesłany Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot