Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.03.30 Autor: Monika Warkusz

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PRZODKOWIE

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PRZODKOWIE

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PRZODKOWIE

W celu ustabilizowania procesu oczyszczania ścieków, na oczyszczalni ścieków w Przodkowie wykonano następujące działania naprawcze:
  1. W marcu 2020 r. został zatrudniony technolog z wieloletnim doświadczeniem, w celu zweryfikowania pracy oczyszczalni, zdiagnozowania występujących problemów i ustalenia ich przyczyn. Technolog sprawuje także bieżący nadzór nad działaniem oczyszczalni, procesem oczyszczania, szkoli operatorów, wdraża usprawnienia mające na celu ustabilizowanie i poprawną pracę oczyszczalni.
  2. Od marca 2020 r. zwiększono ilość godzin pracy oczyszczalni a od stycznia 2022 r. wprowadzono 16 godzinny tryb pracy na oczyszczalni. Obsługa systematycznie przechodzi szkolenia w zakresie bieżącej eksploatacji, reagowanie na sytuacje ponadnormatywne, korekty parametrów technologicznych.
  3. Wstrzymano przyjmowanie ścieków dowożonych celem nieobciążania oczyszczalni dodatkowym ładunkiem ścieków.
  4. Zlecane są próby badania osadu czynnego w celu weryfikacji obecnych tam organizmów, ponieważ często pojawiają się bakterie nitkowate, które utrudniają proces sedymentacji osadu, powodują jego „puchnięcie”, przyczyniają się do flotacji osadu oraz tworzenia piany w komorach niedotlenionych, napowietrzania i osadniku wtórnym. Pojawiają się wówczas, gdy do oczyszczalni dopływają ścieki zagniłe lub zawierające dużą ilość tłuszczy. Systematyczne badania mikroskopowe osadu czynnego pozwalają na podjęcie działań zapobiegających masowemu rozwojowi bakterii nitkowatych i uniknięcia zaburzeń w procesie oczyszczania ścieków. Działania związane z eliminacją bakterii nitkowatych trwa zwykle 4-6 tygodni.
  5. Wykonano prace związane z wykorzystaniem reaktora biologicznego jako zbiornika uśredniającego. Ścieki surowe są kierowane do tego zbiornika, a następnie wprowadzane do układu technologicznego w jednakowej ilości.
  6. Oczyszczalnia została wyposażona w mini laboratorium tj. wagosuszarkę oraz urządzenia i testy do wykonywania prób azotu amonowego i azotanowego, a także naczynia do badania poziomu sedymentacji osadu w reaktorach.
  7. Zmodernizowano sterowanie systemem napowietrzania reaktorów biologicznych. Funkcjonujący od uruchomienia oczyszczalni system napowietrzania nie zapewniał stabilności procesu natleniania komór. Duże wahania zawartości tlenu powodowały zakłócenia zwłaszcza w procesie usuwania związków biogennych (azot, fosfor).
  8. W styczniu 2022 r. spółka BIOPRO wykonała ekspertyzę technologiczną oczyszczalni ścieków, mającej na celu opracowanie aktualnego bilansu ścieków surowych, weryfikacji przepływów, ładunków zanieczyszczeń. Ekspertyza wykazała, że obecna technologia nie zapewnia stabilnej pracy oczyszczalni wobec czego podjęto decyzję o wykonaniu koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Przodkowie. Spółka BIOPRO w maju 2022 r. opracowała koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków, która wskazała kierunki i analizę potencjalnych wariantów modernizacji oczyszczalni. Na tej podstawie wybrano wariant modernizacji i zawarto w lipcu 2022 r. umowę ze spółką BIOPRO na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków zakładającego maksymalne wykorzystanie istniejących w oczyszczalni ścieków obiektów.
Poniższa tabela przedstawia wyniki badań ścieków oczyszczonych, wykonanych przez akredytowane laboratorium w roku 2022.
Miesiąc 2022 rok Fosfor ogólny Azot
ogólny
BZT5 ChZT Zawiesina
ogólna
Temp. w komorach w ˚C [1]) Uwagi
Styczeń 0,18 21 2 28 6,9 7,02 Temp.
12˚C  
Luty 0,7 1,44 4 42 27 6,56 Temp.
12˚C  
Marzec 0,4 33,9 6 62 8 6,66 Temp.
12˚C  
Kwiecień 0,32 52,1 7 51 13 9,39 Temp.
12˚C  
Maj 0,38 23,4 28 50 11 13,81 Awaria rotora
Czerwiec 0,12 6,6 3 34 21 18,89  
Lipiec 0,83 5,83 12 41 2 18,13  
Sierpień 0,39 11 3 41 4 19,82  
Wrzesień 0,49 8,99 3 41 3,5 15,65  
Październik 0,1 16,7 4 40 5,5 14,63  
Listopad 0,4 20,8 2 36 6,5 10,94 Temp.
12˚C  
Grudzień 0,47 28,9 2 39 4,2 7,39 Temp.
12˚C  
Parametry, które są dopuszczalne zgodnie z pozwoleniem 5,0 30,0 25 125 35 -  
Parametry, które są dopuszczalne zgodnie z pozwoleniem w przypadku wystąpienia awarii 7,5 45,0 37,5 187,5 47,5 -  
 
 
[1]) W przypadku, gdy temperatura w komorach osadu czynnego spadnie poniżej 12˚C wyniki azotu ogólnego nie są brane pod uwagę.

Kontrola wyników badań automonitoringowych za 2022 r. oczyszczalni ścieków w Przodkowie opublikowana przez WIOŚ w Gdańsku