Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.10.04 Autor: Dorota Kielinska

Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo„Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 4 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego z jednoczesnym podniesieniem jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie bazy dydaktycznej Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie do 31.01.2021r.

Cele szczegółowe projektu:
  1. zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do OWP w Pomieczynie, co pozwoli na utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego;
  2. zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz adaptacja istniejących pomieszczeń bazy oświatowej OWP w Przodkowie, co pozwoli na utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego;
  3. realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 168 dzieci (82dz/86chł);
  4. realizacja dodatkowych zajęć dla 48 dzieci (24dz/24chł) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  5. realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Dzieci mogą brać udział w więcej niż jednej formie wsparcia w tym samym okresie. Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny na stronie internetowej Gminy Przodkowo oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Wykaz zajęć
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciele
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń