Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.07.03 Autor: Monika Warkusz

Program priorytetowy

Program priorytetowy

Od dnia 1.07.2020 ruszył program priorytetowy „Moja Woda”.
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany będzie w latach 2020-2024.
Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.
Dla kogo?
Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”.
Jakie wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
  -  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, instalacja rozsączająca,
  -  zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny,
  -  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Kiedy ponosić wydatki?
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści programu oraz w Regulaminie naboru wniosków
Sposób składania wniosków
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
  -  Założyć konto w Portalu beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta)
  -  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie.
  -  Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  -  Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.
    Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać poprzez ePUAP.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem „Moja woda”, zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej mojawoda@wfos.gdansk.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Funduszu pod numerami telefonu:
58 743 18 62, 58 743 18 59, 58 743 18 24
Więcej informacji znajdziesz tu.