Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.07.02 Autor: Edyta Ulenberg

Ulga dla posiadaczy kompostowników

Ulga dla posiadaczy kompostowników

Od 1 lipca 2020 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady ulegające biodegradacji będą gromadzić we własnym kompostowniku przydomowym.

W związku z powyższym nie będą od nich odbierane odpady BIO  przez firmę odbierającą odpady komunalne. 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł miesięcznie od osoby.   

WAŻNE!!!
Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostownika przydomowego i wyliczenie przysługującego zwolnienia.

UWAGA!!!
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
    
W drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plik do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi