Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2018.07.10 Autor: Błażej Wielgosz

Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo

Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej. Wartość projektu wyniosła 2.069.802,98 zł.
W wyniku przeprowadzonych badań i analiz wsparciem zostało objętych 895 uczniów, natomiast 72 nauczycieli wyłonionych w drodze przetargu zostało przeszkolonych na okoliczność przeprowadzonych zajęć.
Niestety czas tak szybko minął i zakończyliśmy już realizację zajęć. Jednakże na przestrzeni tych dwóch lat uczniowie mieli możliwość rozwijania swojej wiedzy, podnoszenia kompetencji czy w przypadku uczniów z dysfunkcjami korzystania z zajęć mających na celu udzielenie im potrzebnej pomocy.
Projektem, dzięki któremu uczniowie otrzymali wiele godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających, wyrównujących oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych były objęte wszystkie szkoły z terenu naszej gminy i tak w każdej z nich realizowane były:

w Szkole Podstawowej w Przodkowie:
zajęcia rozwijające:
– matematyka, j. angielski, doradztwo zawodowe, przyroda, biologia, robotyka, zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych
zajęć wyrównujące:
matematyka, j. angielski, fizyka, biologia i chemia.
 

Dzięki udziałowi w zajęciach szkoła może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami
z egzaminu gimnazjalnego w części z j. angielskiego, które w przypadku kilku uczniów były na poziomie 90% – 100%.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki, które decyzją dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 będą prowadzone w formie koła zainteresowań.

w Szkole Podstawowej w Pomieczynie:
W ramach zajęć rozwijających odbywały się:
– matematyka, j. angielski, przyroda, robotyka, biologia, geografia, chemia, informatyka, fizyka.
W ramach zajęć wyrównujących odbywały się:
matematyka, j. niemiecki, przyroda.
W ramach dodatkowego wsparcia edukacyjnego:
Logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna w gimnazjum, doradztwo zawodowe.

Uczniowie biorący udział w projekcie odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.
O wysokim przyroście wiedzy świadczą również wyniki z egzaminów zewnętrznych,
z których zauważyć można przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Przykładem są dwie uczennice, które dzięki udziałowi w projekcie zdobyły 100% wynik z j. angielskiego.
Podnosząc swoje kompetencje uczniowie chętniej brali udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, zdobywając wysokie nagrody takie jak – I miejsce w województwie i 21 miejsce w kraju Ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny czy II miejsce
w Wojewódzkiej Lidze Przyrodniczej.

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie:
W ramach zajęć rozwijających odbywały się:
– matematyka, informatyka, robotyka, j. angielski, zajęcia interdyscyplinarne
z nauk przyrodniczych, projekt edukacyjny „Pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno-chemicznych.
W ramach zajęć wyrównujących odbywały się:
matematyka, j. angielski, przyroda, j. niemiecki, fizyka, chemia, biologia
W ramach dodatkowego wsparcia edukacyjnego:
Logopedia, doradztwo zawodowe.

 

Udział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć wpłynął pozytywnie na ich wyniki
w nauce. Wśród nich zauważono poprawę ocen końcoworocznych. Pozytywny wpływ zajęć widoczny jest również w wynikach egzaminu gimnazjalnego. U uczniów biorących udział
w projekcie wyniki są wyższe niż przewidywano.

w Szkole Podstawowej w Wilanowie:
zajęcia rozwijające:
przyroda, informatyka, matematyka, j. angielski, robotyka.
zajęcia wyrównujących:
matematyka, j. angielski
dodatkowe wsparcie:
logopedia, doradztwo zawodowe

W ramach projektu uczniowie na zajęciach rozwijających udoskonalili swoją wiedzę, na zajęciach wyrównawczych podnieśli swoje kompetencje a ci korzystający z dodatkowego wsparcia otrzymali rzetelną pomoc. Udział w zajęciach przełożył się na wyniki końcoworoczne, które są zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych.

 

w Szkole Podstawowej w Szarłacie:
W ramach zajęć rozwijających odbywały się:
przyroda, matematyka, robotyka
W ramach zajęć wyrównujących odbywały się:
matematyka, j. angielski
W ramach dodatkowego wsparcia edukacyjnego:
logopedia, rewalidacja i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe.

Zajęcia w szkole cieszyły się ogromnym powodzeniem, uczniowie chętnie
w nich uczestniczyli, zwłaszcza, że forma tych zajęć odbiegała od tradycyjnych lekcji. Oceny uczniów uczestniczących w zajęciach zdecydowanie się podniosły.

Dla przeprowadzenia zajęć w sposób fachowy i na odpowiednim poziomie szkoły zostały wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK tj. platforma edukacyjno-interaktywna, laptopy, tablice interaktywne, wizualizery, stworzono międzyszkolne pracownie biologiczno-przyrodnicze oraz językowe wraz z wyposażeniem, zakupiono programy edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach. Wszystkie te narzędzia pomagają uczniom w nauce by lepiej zrozumieć nurtujący problem bądź udoskonalić zdobytą już wiedzę.
Intensywne zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 120 h lekcyjnych zostały zakończone egzaminem zewnętrznym – TOEIC Bridge (jest to międzynarodowo uznany certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania), natomiast zajęcia z informatyki również w wymiarze 120 h zostały zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL Base (jest to podstawowy certyfikat umiejętności komputerowych dla uczniów chcących kontynuować naukę na kierunkach informatycznych, zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe).
Zwieńczeniem całego projektu były niewątpliwie zaplanowane wycieczki. Odbyły się dwa razy w trakcie trwania projektu do gdyńskiego „Experymentu” oraz gdańskiego „Hewelianum”
Uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających pojechali do Centrum Nauki „Eksperyment” Gdyni. Jest to nietypowa pracownia doświadczalna dla uczniów oraz dorosłych, w której można w namacalny sposób przeprowadzić eksperymenty poznając prawa fizyki i przyrody.
Interaktywna wystawa w Experymencie została stworzona by jednocześnie bawić i uczyć. To miejsce, które wyzwoliło w uczniach kreatywność, pobudziło ciekawość i głód wiedzy.
Wystawa w Centrum Nauki Experyment została podzielona na pięć wystaw głównych: hydroświat, akcja-człowiek, niewidoczne siły, drzewo życia oraz kierunek zdrowie kilkanaście nowych, interaktywnych stanowisk dotyczących codziennych wyborów, których powinniśmy dokonywać.

Uczniowie biorący udział w zajęciach wyrównujących pojechali na wycieczkę do Gdańskiego „Hewelianum”. Najmłodsi uczniowie, żeby lepiej poznać świat wzięli udział w zajęciach „Laboratorium Pana Kleksa” gdzie mieli możliwość przeprowadzić w prawdziwym laboratorium eksperymenty chemiczne oraz w „Dżungli wyobraźni” gdzie w pracy zespołowej wykonywali różne konstrukcje przestrzenne. Dla starszych uczniów przygotowano zwiedzanie wystaw „Łamigłówka” i „Złam kod”, które uświadomiły im, że matematyka jest również świetną zabawą. Z kolei dla gimnazjalistów przewidziane były zajęcia „Wdzięczny duet” – podzielone na dwie części z których pierwsza dotyczyła dźwięku
a druga zwiedzania wystawy. W czasie każdej z wycieczek wszyscy uczniowie otrzymali pyszne kanapki, napoje oraz owoce.

Uczestnictwo w projekcie dało możliwość uczniom rozwinąć swój potencjał intelektualny, pasje, zainteresowania oraz wyrównywanie ewentualnych braków. Podejmowane działania wspierały ucznia i wpływały na wszechstronny jego rozwój, rozwijały kreatywność oraz umiejętność pracy w grupie co w znacznym stopniu przyczyniło się do nabycia przez nich kompetencji świadomego wyboru drogi kształcenia oraz rozpoznawania swoich mocnych
i słabych stron. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że uczniowie są zadowoleni z udziału
w projekcie a sposób prowadzenia zajęć spełniał ich oczekiwania. W przyszłości chcieliby korzystać z takiego rodzaju pomocy.

Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo Galeria 20180710 Zakończenie zajęć w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w gminie Przodkowo