2020.01.10 Autor: Błażej Wielgosz

Zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2020 r.

Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

 

 

Nieruchomości zamieszkałe

 

 

Zmieszane odpady komunalne

20 03 01

 

 

co 2 tygodnie

 

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

 

1 raz na 3 miesiące

 

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

 

2 razy w miesiącu

 

Opakowania ze szkła

15 01 07

 

 

1 raz na 3 miesiące

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

BIO

20 02 01

 

co 2 tygodnie

 

Popiół

20 01 99

 

 

od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do pojemnika na odpady zmieszane

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

 

wystawka na terenie Gminy Przodkowo 1 raz w roku  oraz w zależności od potrzeb do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów w Przodkowie

 

Odpady rozbiórkowe i budowlane

17 01 01

 

2 razy do roku po 500 kg z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie

 

 

Zużyte opony

16 01 03

 

8 szt./rok