Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.09.21 Autor: Monika Warkusz

Wniosek o wypłatę dodatku na pellet, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy

Wniosek o wypłatę dodatku na pellet, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy

Wniosek o wypłatę dodatku na pellet, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy. Pobierz i wypełnij, by dostać dopłatę na pellet, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy!
Rozporządzenie ws. rządowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku na pellet, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy opublikowane, od dziś można go składać w gminnym centrum informacji w Urzędzie Gminy w Przodkowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwieżytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego).
 • Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na
  paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3) kocioł olejowy
  – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
  1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (wersja edytowalna)
wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów nie będących gosp. domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów nie będących gosp. domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (wersja edytowalna)