Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.06.10 Autor: Edyta Ulenberg

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Przodkowo oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

RIPOK Chlewnica – Elwoz-Eco Sp. z o.o., Chlewnica, 76-230 Potęgowo

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Odpady ulegające biodegradacji odebrane z terenu Gminy Przodkowo poddawane są procesom zagospodarowania w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów w:

RIPOK Chlewnica – Elwoz-Eco Sp. z o.o., Chlewnica, 76-230 Potęgowo