2019.08.30 Autor: Błażej Wielgosz

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.