Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.05.19 Autor: Katarzyna Markowska

Komiunikat - ptasia grypa.

Uwaga, nowe zakazy dotyczące hodowli ptaków
Informujemy, że Wojewoda Pomorski rozporządzeniami z dnia 5 maja i 13 maja br. wprowadził nowe obostrzenia dotyczące hodowli ptaków.
Cały obszar Gminy Przodkowo znalazł się w strefie „C” obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”. W strefie C wprowadzono następujące zakazy i nakazy:
 1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 2. zakazuje się utrzymywania na wolnym powietrzu drobiu i innych ptaków,
 3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 4. zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 5. zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 6. zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 7. zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 8. nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 9. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 10. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 11. nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu;
 12. nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu;
 13. nakazuje się prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.
 Pełny tekst rozporządzeń znajduje się na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://uwgdansk.bip.gov.pl/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego.html)